امام علی علیه السلام فرمودند: سه چیز است که خرد مردان را با آن آزمایش می‌کنند: مال، مصیبت و مقام.
ائمه اطهار

امام علی علیه السلام فرمودند:
سه چیز است که خرد مردان را با آن آزمایش می‌کنند: مال، مصیبت و مقام.

4
727
احادیث مرتبط :
ائمه اطهار

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بذل و بخشش کارگزاران از بيت المال، ظلم و خيانت است.

3
1150
ائمه اطهار

امام علی علیه السلام فرمودند:
مال دوستى، سبب فتنه هاست.

4
1523